PostHeaderIcon Прием на ученици


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Важно!- Информация относно свободни места за прием на ученици в осми клас профилирана подготовка

Паралелка „Хуманитарни науки“

      6 свободни места

Краен срок за подаване на документи и за записване : 1.септември 2023 год.5.Вечерно средно училище „Пеньо Пенев“ обявява прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2023 / 2024 година както следва :

1. Паралелка осми клас профил „Хуманитарни науки“ с профилиращи предмети български език и литература , история и цивилизации  и/ или философия, вечерна форма на обучение - 30 ученици


2. Паралелка осми клас профил „Икономическо развитие “  с профилиращи предмети  предприемачество , информационни технологии   и/ или  география и икономика , вечерна форма на обучение - 30 ученици


Документи за записване : оригинал на свидетелство за основно образование след завършен седми клас, лична карта и  един брой цветна снимка , формат за документи на матирана хартия
Срок за записване :  от  15. май 2023 година  до 1. септември 2023 г.


В същия срок ще се приемат ученици за прогимназиален етап / пети, шести и седми клас /, както и ограничен брой ученици за гимназиален етап профилирана подготовка  / девети, десети и единадесети клас /.


Необходими документи за записване
За пети клас – удостоверение за завършен начален етап на образование – оригинал, лична карта
За шести клас- удостоверение за завършен пети клас- оригинал , лична карта
За седми клас- удостоверения за завършен пети и за завършен шести клас- оригинали, лична карта
За девети клас – копие на свидетелство за основно образование след завършен седми,  и оригинал на удостоверение за завършен осми клас , или оригинал свидетелство след завършен осми , лична карта,  цветна  снимка формат за документи , на матирана хартия – 1 брой .
За десети клас – копие свидетелство за завършено основно образование след завършен седми клас, заверено копие от личен картон или копие на свидетелство за основно образование   след завършен осми клас, заверено копие на личен картон / удостоверение за завършен девети клас/ цветна снимка, формат за документи на матирана хартия – 1 бр., лична карта
За единадесети клас – удостоверение за завършен първи гимназиален етап, лична карта , цветна снимка на матирана хартия – 1 бр., формат за документи , или копие от свидетелство за завършено основно образование след осми клас, заверено копие от личен картон , цветна снимка на матирана хартия- 1 бр. , формат за документи и лична карта.
Профил в 11 клас : Предприемачески
Ученици в дванадесети клас ще бъдат записвани след  полагане на приравнителни изпити по учебния план на училището,  след представени следните документи : заверено копие от личен картон 8-10 клас или удостоверение за завършен първи гимназиален етап и задължително оригинал  удостоверение за завършен 11 клас, лична карта, цветна  снимка на матирана хартия – 1 бр., формат за документи.
Профили в 12 клас : „Икономическо развитие“, „Хуманитарни науки“

 

Директор :
Анна Маркова

 


1. Профил „Хуманитарни науки“ – една паралелка , профилиращи предмети : български език и литература  , история и цивилизация и/или философия


2. Профил „Икономическо развитие“ – една паралелка , профилиращи предмети : география и икономика и английски език, или география и икономика и информационни технологии

 

Документи за записване : свидетелство за завършено основно образование и лична карта
Срок за записване : до 1.септември 2023 г.